Your browser is not compatible

The system requires you to use a newer browser.
Examples of compatible browsers is Internet Explorer 8 or higher, Firefox, Google Chrome, Opera and Safari.

Sparbanksstiftelsen Sk�ne

Create user account

Enter your details in the form below.
After the registration is completed, a verification e-mail will be sent to the provided e-mail address.

@
@

Enter your new password twice. The password must consist of at least eight (8) characters.


INFORMATION OM STIFTELSENS BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER

Så behandlar stiftelsen dina personuppgifter:

Personuppgifter som lämnas i ansökan om anslag, i egenskap av att du har ett arvoderat uppdrag inom Stiftelsen eller som registreras i övrigt inom ramen för Stiftelsens uppdrag behandlas av den personuppgiftsansvarige; Sparbanksstiftelsen Skåne (846004-7585). Ändamålet med behandlingen är att pröva din, eller din organisations, rätt till anslag/ersättning samt att fullgöra Sparbanksstiftelsen Skånes ändamål enligt stiftelseförordnandet. Behandlingen grundas på ditt uttryckliga samtycke till Stiftelsens behandling och överföring av dina personuppgifter, samt på att behandling av dina personuppgifter är nödvändig för att vidta åtgärder för att fullgöra avtal i vilket du är part, representant eller för att fullgöra rättsliga förpliktelser som åvilar Stiftelsen.

Du ansvarar för att alla uppgifter som lämnas av dig, inklusive tredje partsinformation, är med sanningen överensstämmande.

Om personuppgifterna som lämnats ska ändras ska du meddela Stiftelsen detta så att personuppgifterna som Stiftelsen behandlar är korrekta. Detta kan göras genom att du själv uppdaterar dina uppgifter i Stiftelsens digitala system eller genom kontakt med Stiftelsen där du meddelar vilka uppgifter som ska ändras. I syfte att upprätthålla en god registervård kan personuppgifterna även komma att kompletteras genom inhämtning från privata och offentliga register.

Om och när du lämnar personuppgifter om tredje part förbinder du dig att ansvara för att du inhämtar godkännande från tredje part, exempelvis information som lämnas i en ansökan om anslag, beskrivning av verksamhet eller annan information som innehåller personuppgifter om tredje part, och som du sedan förmedlar till Stiftelsen.

Uppgift om mottagna anslag och stipendier med ditt namn, verksamhet du representerar och i förekommande fall bild kan komma att publiceras i förvaltningsberättelse och på Stiftelsens hemsida eller sociala medier för att synliggöra Stiftelsens verksamhet.

De personuppgifter som behandlas av Stiftelsen är bara sådana som krävs för att anslag ska kunna utgå i enlighet med stiftelseurkunden och anslagspolicy.

Vill du veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter kan du läsa vår personuppgiftspolicy.

Samtycke till behandling av dina personuppgifter:
Genom att kryssa i fältet ”samtycke” i Stiftelsens digitala system vid skapande av konto godkänner du att de personuppgifter du lämnat i din ansökan eller som inhämtats av Stiftelsen får behandlas för de ändamål som angivits ovan.

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till behandlingen genom att skicka en skriftlig och egenhändigt undertecknad begäran till Stiftelsen på adressen ovan.

Är du missnöjd med hur Stiftelsen behandlar dina personuppgifter kan du klaga hos Datainspektionen.